ราคามาตรฐาน  
มาตรฐานครุภัณฑ์
มาตรฐานสิ่งก่อสร้าง (มิถุนายน ๒๕๕๖)
อัตราราคางานต่อหน่วย
หลักเกณฑ์
เกณฑ์ราคาต่อหน่วย