ชื่อแหล่งทุน
Website
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
สำนักงบประมาณ
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
เครือข่ายกาญจนาภิเษก
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88แห่งชาติ
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
ศูนย์พันธุวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครู (ก.ค.)
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สำนักบริหารการศึกษานอกอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88
กรมควบคุมมลพิษ
กรมวิชาการ
กรมการศาสนา
กรมการศึกษานอกอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88
กรมส่งเสริมอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88
กองส่งเสริมเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี
กรมป่าไม้
การท่องเที่ยวแห่งอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88
การเคหะแห่งชาติ
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สันนิบาตสหกรณ์แห่งอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88
สำนักงานนโยบายและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
การทางพิเศษแห่งอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
มูลนิธิจิตเวชศาสตร์สงเคราะห์ กรมสุขภาพจิต
มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินไทย
มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88 (Thailand Toray Science Foundation)
มูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินทร (องค์การมหาชน)
สถาบันควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารสุข
สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
สันนิบาตสหกรณ์แห่งอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88