หนังสือ สำนักงบประมาณ ที่ นร 0729.1/ว 100 เรื่องการทบทวนวิสัยทัศน์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง/หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ และตัวชี้วัดผลสำเร็จเพื่อประกอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88เอกสารแนบ