อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88เอกสาร แผนงานบูรณาการพััฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

 

001.กรอบการวิจัยของสถาบันวิจัยญาณสังวร

002. แนวทางการเสนอขอรับงบประมาณการวิจัยและนวัตกรรม ปี 2562

003. คำจำกัดความแผนงานบูรณาการพััฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 

004. research program (PDF)

005. research project (PDF)

006. แบบเสนอชุดโครงการวิจัย 62 (.docx)

007. แบบเสนอโครงการวิจัย 62 (.docx)

008. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (ฉบับเต็ม)    (ฉบับสรุป)

009. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ฉบับเต็ม)   (ฉบับสรุป)

010. นโยบายสภามหาวิทยาลัยและแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย

011-เอกสารประกอบการบรรยายจากวิทยากร     เ