ในวันที่ ๖-๗ ตุลาคม ๒๕๖๐  กองแผนงานและสถาบันวิจัยญาณสังวร ได้จัดโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคำของบประมาณตามแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ต ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม กลุ่มงานแผนและงบประมาณของมหาวิทยาลัยกำหนดเป้าหมาย/สิ่งที่อยากจะได้จากการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ คือ เพื่อหารือแนวทางการวิจัยและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านงานวิจัยให้มีศักยภาพตอบสนองและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ ซึ่งได้รับความสนใจ จากคณาจารย์ในสาขาวิชาต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยมีการร่วมทำ workshop ในการระดมความคิดเพื่องานวิจัยทั้งในรูป) และ