ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จะจัดทำข้อกำหนดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งเงินงบประมาณ และเงินรายได้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2556 กองแผนงานจึงขอความร่วมมือวิทยาเขต/วิทยาลัย จัดทำอาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88ตามแบบฟอร์ม ที่กำหนด

 


อาวุธเกมยิงปลา|เกมส์ยิงปลาW88เอกสาร

 

1. หนังสือบันทึกข้อความ       

2. แบบฟอร์ม เอกสารแนบข้อกำหนด ปี 62